Varmistin ry. säännöt

Varmistin ry. säännöt

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §
Yhdistyksen nimi on Varmistin ry ja sen kotipaikka Lahti ja toiminta-alue Päijät-Hämeen alue.

Tarkoitus ja toiminta

2 §
Yhdistyksen tehtävänä on:
Toimia jäsentensä yhdyssiteenä Päijät-Hämeen turvallisuutta edistävää toimintaa tukien kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella. Ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa etenkin Päijät-Hä-meen maakuntajoukkojen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Päijät-Hämeessä
annettavan sotilaallisen ja sotilaallisia valmiuksia tukevan koulutuksen näkökulmasta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
Tukee Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen toimintaa. Ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

3 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Lisäksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä
taloudellisesti vähäarvoisena.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä vähintään viisitoista (15) vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Yhdistykseen voi päästä lahjoittaja- tai kannattajajäsenenä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta sellaiseksi hyväksyy. Lahjoittaja- ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana hän on johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti, sähköpostilla tai kokouksessa yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan.

5 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vahvistaa.

Jäsen tai jäseneksi aikova saa määrätä mihin jäsenryhmään hän haluaa kuulua.

6 §

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen
puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö.

Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.  Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaantai, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaantai, joka on toiminut kunnian vastaisesti, voi johtokunta päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen (3) kuukauden kuluttua sen erääntymisestä. Vaikka jäsenmaksunsa maksamatta jättäneen jäsenen ei katsottaisikaan eronneen yhdistyksestä, johtokunta voi rajoittaa jäsenen oikeutta yhdistyksen tuottamiin ja järjestämiin palveluihin kunnes jäsenmaksu on maksettu.

Johtokunta ja sen tehtävät

8 §

Johtokunta toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa, puheenjohtaja sekä jäsenet toimintavuodeksi
kerrallaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan
jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen yhdistyksen varsinainen jäsen.

9 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä. Kokouksesta on ilmoitettava johtokunnan jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan voittaa se mielipide,johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan  suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii. Johtokunnan kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10 §

Johtokunnan tehtävänä on:
1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.
2. Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua yhdistys sekä varsinaisiin, että ylimääräisiin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.
4. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.
5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä sekä erottamisesta näiden sääntöjen määräämällä tavalla.
6. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset kalenterivuosittain.
7. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
8. Valita yhdistyksille tarpeelliset toimihenkilöt (sihteeri, rahastonhoitaja jne.).
9. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat. Johtokunta voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia valmistelemaan asioita johtokunnan käsiteltäväksi.

Valtuuskunta

11 §

Yhdistyksen johtokunnan tukena toimii yhdistyksen valtuuskunta. Valtuuskunnan tehtävä on neuvoa johtokuntaa varainhankinta- ja yhteiskuntasuhdetyössä.

12 §

Johtokunta voi kutsua valtuuskunnan jäseneksi henkilöitä, jotka tuntevat ja hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan, ja joiden johtokunta katsoo voivan antaa merkityksellisiä neuvoja asiassa. Valtuuskunnan jäsenen tulee olla täysi-ikäinen ja hyvämaineinen Suomen kansalainen. Valtuuskunnan jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Valtuuskunnan jäsenyys alkaa siitä kun johtokunta hyväksyy henkilön valtuuskunnan jäseneksi, ja päättyy siihen kun johtokunta päättää valtuuskunnan jäsenyyden henkilön kohdalta päättyneen, tai henkilö ilmoittaa yhdistyksen edustajalle jäsenyytensä valtuuskunnassa päättyneen. Lisäksi, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää, yksittäisen valtuuskunnan jäsenen tai koko valtuuskunnan jäsenyys valtuuskunnassa päättyy.

13 §

Valtuuskunnan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Valtuuskunta valitsee vuosittain helmikuun loppuun mennessä keskuudestaan valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka yhdessä vastaavat valtuuskunnan
työskentelystä ja kokoonkutsumisesta.

Kokoukset

14 §

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, jonka ajan ja paikan määrää yhdistyksen johto-kunta. Vuosikokous on pidettävä viimeistään helmikuun aikana.

15 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta siihen katsoo olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

16 §

Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedotuslehdessä, kirjeitse, sähköpostitse tai ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä. Vuosikokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5) vuoro-kautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

17 §

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Milloin joku jäsenistä sitä vaatii toimitetaan äänestys suljetuin lipuin, jolloin äänten
mennessä tasan, ratkaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan kolmen (3) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

18 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
5. Esitetään tilintarkastajain lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja
päätetään johtokunnalle myönnettävästä vastuuvapaudesta.
6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruus.
8. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille kaksi varamiestä.
10. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n määräämissä rajoissa.
11. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
12. Valitaan johtokunnan muut jäsenet.
13. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus

19 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on ennen tammikuun 31. päivää luovutettava toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle helmikuun kuluessa, mutta
viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajille on varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta toiminnantarkastusta varten.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

20 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysiikäisiä.

Sääntöjen muuttaminen

21 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen

22 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa
samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.

23 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat soveltuvalle Päijät-Hämeen maanpuolustustahtoa ja sotilaallista suorituskykyä tukevalle taholle.

[Säännöt viimeksi päivitetty Yhdistysrekisteriin 2020.]