Varmistin ry. säännöt

Varmistin ry. säännöt

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §

Yhdistyksen nimi on Varmistin ja sen kotipaikka Lahti ja toiminta-alue Päijät-Hämeen alue

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tehtävänä on:
Toimia jäsentensä yhdyssiteenä Päijät-Hämeen turvallisuutta edistävää toimintaa tukien kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten paran­tumiseen yhdistyksen toiminta-alueella. Ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa etenkin Päijät-Hä­meen maakuntajoukkojen ja Päijät-Hämeen maanpuolustuspiirin näkökulmasta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
Ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaeh­toisen maanpuolustustyön hyväksi.
Järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudelli­sesti vähäarvoisena.

3 §

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä vähintään viisitoista (15) vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Yhdistykseen voi päästä lahjoittaja- tai kannattajajäsenenä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta sellaiseksi hyväksyy. Lahjoittaja- ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana hän on johto­kunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti, sähköpostilla tai kokouksessa yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan.

5 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vahvistaa.

Jäsen tai jäseneksi aikova saa määrätä mihin jäsenryhmään hän haluaa kuulua.

6 §

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen kokous johto­kunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö.
Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai, joka on toiminut kunnian vastaisesti, voi johtokun­ta päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksa­matta kolmen (3) kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.

Johtokunta ja sen tehtävät

8 §

Johtokunta toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa, puheenjohtaja sekä jäsenet toimintavuodeksi kerrallaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen yhdistyksen varsinainen jäsen.

9 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.
Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokun­nan jäsenistä on läsnä. Kokouksesta on ilmoitettava johtokunnan jäsenille vähintään kolme (3) päi­vää ennen kokousta.

Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii.

10 §

Johtokunnan tehtävänä on:
1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnas­ta.
2. Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokouksel­le sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua yhdistys sekä varsinaisiin, että ylimääräisiin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.
4. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.
5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä sekä erottamisesta näiden sääntöjen määräämällä tavalla.
6. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset kalenterivuosittain.
7. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
8. Valita yhdistyksille tarpeelliset toimihenkilöt (sihteeri, rahastonhoitaja jne.).
9. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

Johtokunta voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia valmistelemaan asioita johtokunnan käsiteltäväksi.

Kokoukset

11 §

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, jonka ajan ja paikan määrää yhdistyksen johto­kunta. Vuosikokous on pidettävä viimeistään helmikuun aikana.

12 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta siihen katsoo olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuis­ta jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

13 §

Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedotuslehdessä, kirjeitse, sähköpostitse tai ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä. Vuosikokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsämän (7) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5) vuoro­kautta ennen kokousta.

14 §

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä sään­nöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Milloin joku jäsenistä sitä vaatii toimitetaan äänestys suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Jäse­nellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan kolmen (3) kuukauden kuluessa sen erään­tymisestä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

15 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
5. Esitetään tilintarkastajain lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään johtokunnalle myönnettävästä vastuuvapaudesta.
6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruus.
8. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille kaksi varamiestä.
10. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n määräämissä rajoissa.
11. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
12. Valitaan johtokunnan muut jäsenet.
13. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

16 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on ennen tammikuun 31. päivää luovutettava toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkas­tuskertomuksensa johtokunnalle helmikuun kuluessa, mutta viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajille on varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ti­lintarkastusta varten.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

17 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäi­siä.

Sääntöjen muuttaminen

18 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen

19 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.

20 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Maanpuolustuskoulutus yhdistyksen Päijät-Hämeen piirille tai sen osoittamalle taholle.

[Säännöt viimeksi päivitetty Yhdistysrekisteriin 2012.]